گزارش تصویری: آماده سازی سالن مراسمات خلدبرین جهت ایجاد گرمخانه برای اسکان افراد بی خانمان

گزارش تصویری:

آماده سازی سالن مراسمات خلدبرین جهت ایجاد گرمخانه برای اسکان افراد بی خانمان