فضا سازی گلزار شهدای خلدبرین با تصویر شهدای شاخص استان یزد