زیبا سازی قطعه بحران کرونا یک، دو و فاز پنج خلدبرین با نصب صندلی های سنگی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، 50 عدد صندلی سنگی به ارزش دویست میلیون ریال با هدف زیبا سازی، در قطعه بحران کرونا یک، کرونا دو و فاز پنج خلدبرین نصب شد.