رنگ آمیزی جداول حاشیه خیابان ها و بلوار های سطح سازمان

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد با بیان اینکه رنگ آمیزی جداول به منظور حفظ زیبایی محیط آرامستان ها انجام شد، گفت: در این راستای جداول حاشیه خیابان های اصلی سطح سازمان، خیابان های فرعی هم شست و شو و رنگ آمیزی خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به سیمای خیابان ها، افزود: در اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول توجه به کیفیت و عمر و ماندگاری آن از اهمیت بالایی قرار دارد.