رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از سازمان فردوس های شهرداری مشهد بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان یزد به همراه غلامرضا بذرافشان امور فنی و اجرایی از بخش های مختلف اداری و اجرایی سازمان فردوس های شهرداری مشهد طی روزهای 20 و 21 اسفند ماه بازدید کرد.

همچنین مرادی ضمن بازدید میدانی از بهشت رضوان و بهشت رضای مشهد از پروژه های در حال اجرای این سازمان بازدید به عمل آورد.