بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه ساخت سردخانه و انبار بحران سازمان آرامستان

مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های این سازمان، طی جلسه ای در دفتر مدیریت، محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد به صورت جامع در خصوص پروژه ها گزارش ارائه نمود.

کاشفی زاده به طور ویژه از پروژه ساخت سردخانه در ساختمان تطهیر خلدبرین که بالغ بر 7 میلیارد ریال هزینه شده است بازدید کرد.

در ادامه این بازدید کاشفی زاده از انبار بحران این سازمان بازدید کرد.

محمد حسن مرادی در خصوص انبار بحران اظهار داشت: به دلیل نوسان قیمت و پیش بینی های انجام شده در خصوص پیک احتمالی بعدی کرونا، انبار بحران این سازمان را جهت مقابله احتمالی با این ویروس مجهز کرده ایم تا دچار مشکل نشویم.