اولین نشست فرهنگی با موضوع تبین منشور اخلاقی و اداری با حضور رئیس سازمان

برگزاری نشست فرهنگی با موضوع تبین منشور اخلاقی و اداری با حضور ریاست سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد غلامرضا بذرافشان مسئول کمیته فرهنگی نشست فرهنگی با موضوع تبین منشور اخلاقی و اداری در نمازخانه برگزار کرد.

در این نشست مهندس مرادی درباره مباحث فرهنگی، اخلاقی،اجرایی و مالی توضیحاتی را بیان نمود و  سازو کار سازمان و راهکارهایی جهت بهتر عمل کردن پرسنل به وظایفشان ارائه داد.