مديريت حراست

علی عبداللهی
سرپرست
تلفن تماس: 03533133600
شرح وظایف:
​​​​​​​ - انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی- تهیه و ابالغ دستورالعملهای حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
 - انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصالح
 - کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم
- حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس و بی سیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری
​​​​​​​
​​​​​​​