تعویض سنگ های جدول سطح سازمان

در ادامه روند عملیات عمرانی و آماده سازی معابر برای روکش آسفالت تعویض سنگ های جدول سطح سازمان شروع گردید .این پروژه با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی و به متراز 5000 متر در دست اقدام می باشد