ادامه عملیات توسعه و انتقال برق و روشنایی در بلوک سبحان خلدبرین

#گزارش_تصویری

ادامه عملیات توسعه و انتقال برق و روشنایی  با انجام کابل کشی در بلوک سبحان خلدبرین