هفته دولت

هفته دولت


هفته دولت

راه رجا بسته نیست گرچه رجائی برفت

ریشه بجا باد اگر برگ و بری میرود

بی هنران را بگو باهنرانیم ما

گرچه زملک هنر باهنری میرود