مناقصه اجرای فاز دوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین

مناقصه اجرای فاز دوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین

مناقصه اجرای فاز دوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین

مناقصه گزار : سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: اجرای فاز دوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 145،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه(مقطوع) 2،899،831،373 ریال( مي­باشد كه مي تواند بصورت واريز بحساب 0107619005003 بانك ملی شعبه سیدالشهداء يزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي­نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده،      سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي ، پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد:  4 (چهار) ماه

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول می­باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1395/09/17 مي­باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 1395/09/18در دفتر قائم مقام شهردار یزد مفتوح مي­گردد.

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 200،000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی 

تذکر: در صورت تهیه اسناد به صورت اینترنتی، فیش واریز مبلغ 200،000 ریال بابت خرید اسناد باید در پاکت (الف) به همراه ضمانتنامه قرار داده شود.

محل دريافت اسناد: يزد، انتهای خیابان امام خمینی، ساختمان اداری سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

محل انجام كار: يزد- سازمان آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000-035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده­هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان آرامستانها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي­باشد.

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک نمائید.