معرفي اعضاي شوراي سازمان

معرفي اعضاي شوراي سازمان


معرفي اعضاي شوراي سازمان
* اعضای شورای سازمان:
1- شهردار به عنوان ریاست شورا
2- معاونت خدمات شهری شهرداری یزد
3- یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار یزد
4- دو نفر کارشناس که از طرف استانداری و با اطلاع وزارت کشور
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

آدرس سازمان

1

محمدرضا عظیمی زاده

لیسانس

91/05/06

شهرداری

2

علیبمان جوكار

لیسانس

90/04/01

شهرداری

3

عباس مسعودی

فوق لیسانس

89/11/25

استانداری

4

محمد مهدی فرهنگ دوست

فوق لیسانس

89/11/25

استانداری

5

محمود شاکری شمسی

فوق لیسانس

89/11/23

  استانداری