عملكرد سال 89

عملكرد سال 89


عملكرد سال 89

 

 
 
« برنامه هاي يكساله در سازمان براي سال 1389»
  •  انجام كليه امور به صورت رايانه اي طبق برنامه تهيه شده در ثبت متوفيات و حذف سيستم دستي 
  •  اصلاح شبكه برق سازمان در قسمت هاي باقي مانده
  •  احداث جاده فرعي سازمان از بلوار ملائك
  •  تبديل سوخت سازمان به گاز در تمام قسمت هاي مورد نياز
  •  ساخت قبور عمومي در قسمتهاي خارج از زمين هاي وقف در جهت كسب درآمد انجام امور متفرقه و حل مشكلات شهروندان به نحو احسن با توجه به امكانات سازمان
  • مميزي قبور در سطح سازمان و شناسايي و ثبت آنان در رايانه
  • انعقاد قرارداد جهت جمع آوري زباله هاي مربوط به اجساد مانند البسه متوفي توسط سازمان بازيافت.
  • توزيع تابوت فايبرگلاس در بين شهرها و روستاهاي متقاضي.