شرح وظايف

شرح وظايف


شرح وظايف
*شرح وظايف سازمان آرامستانها
- برنامه ریزی وتعیین خط مشی در امور مربوط به گورستانهای شهر
- ایجاد و توسعه ویا نظارت براحداث گورستانهای مورد نیاز با هماهنگی سازمانهای ذیربط
- بهره برداری و یا نظارت برطرز استفاده ازگورستاهای احداث شده و انتظام گورستانها
- انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تغسیل،تکفین، تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین