شرح خدمات سازمان

شرح خدمات سازمان


شرح خدمات سازمان
* شرح خدمات سازمان و مواردی که شهروندان می بایست بدان توجه نمایند:
 
شهروندان گرامی درصورت فوت عزیزان خود موارد زیر را رعایت نمایند:
- اخذ گواهی فوت وجواز دفن از مراکز بهداشتی یا بیمارستانها یا پزشکان یا پزشک قانونی
قانون=«حمل اموات قبل از تحصیل گواهی فوت وجواز دفن ممنوع می باشد»
- تماس با دفتر متوفیات سازمان جهت انتقال جنازه به سازمان
تلفن : 6258000     -       6258001     -        6258002
- مراجعه یکی از بستگان متوفی با در دست داشتن اصل شناسنامه متوفی،گواهی فوت و جواز دفن
- صورتحساب مربوطه را دریافت و هزینه را به باجه بانک مستقر در سازمان واریز وقبض آن را به دفتر متوفیات تحویل نمایند.
درصورتیکه باجه بانک تعطیل باشد وجه مورد نظر را به دفتر سازمان در قبال اخذ رسید پرداخت نمایند.
- اخذ مجوز جهت تغسیل و تدفین و...... از دفتر متوفیات
- تحویل مجوز اخذ شده به مسئول غسالخانه جهت انجام امور مربوط به تغسیل وکفن ودفن
- پس از انجام مراحل تغسیل،نماز میت درمحل برگزاری نماز اقامه می گردد.
توجه:کلیه هزینه های مربوطه طبق صورتحساب صادره از سوی دفتر متوفیات سازمان در امر تغسیل - تکفین- نماز وحمل اخذ می گردد و پرداخت هرگونه وجهی به زحمت کشان سازمان ممنوع ولازم نمی باشد.
- انتقال به محل دفن با رعایت کلیه مسائل شرعی و دفن توسط کارکنان سازمان
- درصورتیکه جنازه آماده دفن نباشد سازمان نسبت به نگهداری متوفی در سردخانه اقدام می نماید.
- حمل جنازه به خارج از سازمان و یا خارج از شهر وانتقال به نقاط دیگر می بایست حتماً با دفتر سازمانهماهنگی گردد.
- نصب سنگ قبر به عهده سازمان بوده و صاحبان متوفی دو هفته قبل از چهلم متوفی پس از تهیه سنگ قبر جهت نصب آن به دفتر سازمان مراجعه نمایند.
- تحویل دادن شناسنامه متوفیالزامی است.