سخن روز

سخن روز


سخن روز

حضرت محمد(ص):

كسي كه در ماه رمضان آمرزيده نشود،دركدام ماه آمرزيده خواهدشد؟