سخنان

سخنان


سخنان

مردن فنا شدن نیست تعویض دوستان است 
اگر مرگ در کار نبود هرگز اخلاق در زندگی وارد نمی شد. 
در تنهایی مرگ، هیچ چیز از چشم نمی افتد. 
اکنون همه ی مردم بس بسیار عمر می کنند و بس بسیار اندک می اندیشند. 
بر من خشم مگیرید که خفتم، مرده نبودم، فقط خسته بودم. 
مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.
نیک بخت، کسی است که دیگران از مردن او شاد نگردند
کسی که از مرگ می ترسد از زندگی هم می ترسد
مرگ، هرگز دشوار تر از تولد نیست
مردن چیز بدی نیست، زندگی نکردن هولناک است.