دومین صورتجلسه هیات مدیره-در سال 91

دومین صورتجلسه هیات مدیره-در سال 91


دومین صورتجلسه هیات مدیره-در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200182 22/01/91 دومين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز چهارشنبه مورخ 23/01/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و تبريك سال نو ،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 911200066- 10/01/91 سازمان درخصوص تقاضاي ورثه آقايان شيخ مرتضي و شيخ محمد آيت الهي مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه مقرر گرديد نسبت به صدور گواهي آرامگاه به نام آقايان شيخ مرتضي و شيخ محمد آيت الهي اقدام گردد.
2-در خصوص افزايش بودجه سازمان از سوي شوراي محترم اسلامي شهر و با توجه به اينكه مبلغ 2.000.000.000 ريال به عنوان افزايش درآمد سازمان در قسمت درآمدهاي حاصل از فروش آرامگاه خانوادگي و مبلغ 1.300.00.000 ريال در كمك هاي شهرداري در بخش عمراني به سازمان افزايش يافته كه مي بايست در بخش هاي پياده رو سازي و فضاي سبز خيابانهاي ورودي و خروجي ملائك و ملكوت كه جزء محدوده شهري مي باشد و همچنين ساماندهي گورستان جوي هرهر و ساير گورستانها هزينه گردد؛مطرح و با توجه به اينكه در حال حاضر به علت قطعي نشدن مالكيت زمينهاي خارج از گورستان وقف و متوقف شدن فروش آرامگاه خانوادگي و ممنوع بودن واگذاري آرامگاه خانوادگي در زمينهاي وقف،مقرر گرديد چنانچه كمك ها از سوي شهرداري تأمين گردد،سازمان نسبت به موارد فوق با ارائه طرح از سوي شهرداري يا شوراي شهر،اقدام گردد.ضمناً بودجه تصويب شده از سوي شوراي شهر مورد تأييد مي باشد.
 
جلسه رأس ساعت 18:00 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
                                             
      عليبمان جوكار               سيدمحمدعلي المدرسي  ي س                سعيد عبداللهي                      محمدعلي آزادي                                 
 رئيس هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                       عضو هيأت مديره              عضو هيأت مديره                        
 
     اسماعيل شبانكاره                                     
 مديرعامل سازمان