حمایت از ترویج فرهنگ مقدس اهدا عضو

حمایت از ترویج فرهنگ مقدس اهدا عضو


حمایت از ترویج فرهنگ مقدس اهدا عضو

با توجه به ضرورت توسعه فرهنگ مقدس اهدا عضو و در جهت ارتقا این امر خداپسندانه با برگزاری جلسات مشترک فی مابین سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خوشبختانه تفاهم نامه ای بین شهرداری یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد منعقد گردید  که در جهت خدمات رسانی بهتر برای افراد اهدا کننده عضو مقرر گردید تمام خدمات ارائه شده از طرف سازمان به فرد اهدا کننده عضو به صورت رایگان انجام شود ،همچنین در جهت ارج نهادن به این امر مقدس در آرامستان قطعه ای به نام ایثارگران حیات (اهدا کنندگان عضو ) اختصاص یابد.