حديث 1

حديث 1


حديث 1

یَومٌ لا یَنفَعُ مالٌ وَلا بَنونَ اِلا مَن اتَی اللهَ بِقَلب سَلیمَ
 

  روزی که نه مال ونه فرزندان سودی ندارند مگرکسی که با قلبی سلیم به سوي خدا روی آورد