حديث مرگ

حديث مرگ


حديث مرگ
الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفوراله.

«آگاه باشید کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد مرگش توام با بخشش گناهان اوست»