تشییع پيكر مطهر شهيد مدافع حرم سيد رضا حسيني

تشییع پيكر مطهر شهيد مدافع حرم سيد رضا حسيني