تشکیل اولین جلسه شورای اداری

تشکیل اولین جلسه شورای اداری


تشکیل اولین جلسه شورای اداری

تشکیل اولین جلسه رسمی شورای اداری با حضور مسئولین سه کمیته عمرانی، فرهنگی و خدمات

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد پنجشنبه مورخ 28 فروردین ماه سال 99 اولین جلسه رسمی شورای اداری با حضور مسئولین سه کمیته عمرانی، فرهنگی و خدمات تشکیل شد.

این شورا بر روی خروجی کمیته های قید شده بحث و تبادل نظر کرده و مصوباتی را تعیین می کند که به تایید سرپرست این سازمان خواهد رسید و اجرایی خواهد شد.