تاریخ و زمان برگزاری دعای عرفه

تاریخ و زمان برگزاری دعای عرفه


تاریخ و زمان برگزاری دعای عرفه

دعای عرفه در تاریخ 04/08/91 ساعت 14:30

در گلزار شهدای آرامستان یزد(خلدبرین)

برگزار می گردد.