اين يك مقاله تستي است

اين يك مقاله تستي است


اين يك مقاله تستي است

-          نرم‌افزار عوارض خودرو آنها در حال راه‌اندازي پرداخت آنلاين است و با بانك ملت در حال مشاركت هستند.

-          همچنين در حال اجراي طرح پاركينگ هوشمند براي سطح شهر هستند كه RFP آن به شرح پيوست ارسال مي‌گردد

لينك دانلود