اخبار شماره 10

اخبار شماره 10


اخبار شماره 10
گزارش بازديد از سازمان فاواي شهرداري مشهد:
با مسئول پورتال شهرداري مشهد (خانم قناويزي) مذاكره نموده و در باره اطلاعات فني و زيرساخت سايت شهرداري مشهد سئوال شد؟ اظهار داشتند كه مدتي است كه سايتهاي مختلف از گوشه و كنار ايران را بررسي نموده‌اند و حتي با تكميل فرم نظرسنجي در بين مردم