اجرای عملیات نصب تیر چراغ برق در بلوک سبحان

اجرای عملیات نصب تیر چراغ برق در بلوک سبحان


اجرای عملیات نصب تیر چراغ برق در بلوک سبحان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، به منظور توسعه و انتقال برق و روشنایی در بلوک سبحان خلدبرین تعداد 10 عدد تیر برق با اعتبار 500.000.000 ریال نصب شد.