ماموریت و رسالت شهرداری

وظایف شهرداری
شهرداری و فلسفه تشکیـل آن