ارکان سازمان

ردیف
پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلی
1 رئیس سازمان سعید پاک سرشت 03533135802
2 مسئول دفتر ریاست میلاد مزیدی 03533135801
3 کارشناس روابط عمومی یاسین صداقت 03533135804
4 کارشناس حراست سید علی بهشت آیین 03533135805
5 معاون اداری و مالی حجت ابولی پناه 03533135810
6 معاون فنی و اجرایی سید ضیاءحسینی زاده 03533135805
7 کارشناس امور متوفیات محمدحسین شاکری  03533135809
8 کارشناس امور متوفیات محسن نصرآبادی 03533135809
9 مسئول امور اداری خدیجه حیدری 03533135817
10 کارشناس امور مالی محمد ابراهیمی پور 03533135811
11 کارشناس برنامه و بودجه سعید حسنی 03533135813
12 حسابدار زهرا آزادی 03533135812
13 کارشناس درآمد محمد حسین جنتی 03533135814
14 کارپرداز وحید عصمتی 03533135816
15 جمع دار اموال و انباردار محمد رضا رضایی 03533135815
16 کارشناس امور عمرانی ایمان حسن زاده 03533135828
17 کارشناس خدمات علی دهقان 03533135827
18 مسئول امور اجرائی متوفیات مجید دورایران 03533135829
19 مسئول امور تغسیل ،تکفین و تدفین مجتبی یزدی 03533135830
20 مسئول امور نقلیه مهدی کدخدایی 03533135823
21 مسئول امور پذیرش متوفیات علی شریفی مقدم 03533135818