گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

.