بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های در حال احداث خلدبرین، عباس حیدری مشاور و مدیر کل حوزه استاندار یزد، محمد یارمند مدیر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و محمد حسن مرادی رئیس این سازمان از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرار دادند.