گزارش تصویری ادامه کاشت ۶۳۴۰ نهال و گل متناسب با آب و هوای خلدبرین در خیابان ها و قطعات در راستای شعار یزد هزار و چهارصد یزد آرزوها

گزارش تصویری

ادامه کاشت ۶۳۴۰ نهال و گل متناسب با آب و هوای خلدبرین در خیابان ها و قطعات در راستای شعار یزد هزار و چهارصد یزد آرزوها