نشست نماینده محله های خیرآباد، عیش آباد و اهرستان با رئیس سازمان آرامستان مبنی بر اختصاص دادن قطعه ای به این سه محله در خلدبرین یزد

نشست محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان های شهرداری یزد با نماینده محله های خیرآباد، عیش آباد و اهرستان در دفتر مدیریت سازمان برگزار شد.

این نشست مبنی بر اختصاص دادن قطعه ای به سه محله خیرآباد، عیش آباد و اهرستان در خلدبرین یزد تشکیل شد که محمد حسن مرادی قول مساعد همکاری داد.

همچنین این موضوع قبلا از جانب محله مریم آباد مطرح شده بود.