بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های در حال احداث خلدبرین، مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها و محمد حسن مرادی رئیس این سازمان از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرار دادند.