بازدید مدیر کل حوزه استاندار یزد و مدیر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های در حال احداث خلدبرین، عباس حیدری مشاور و مدیر کل حوزه استاندار یزد، محمد یارمند مدیر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و محمد حسن مرادی رئیس این سازمان از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرار دادند.