اسناد فرادست

بیانیه گام دوم
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور
قانون شهرداری ها
قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن
منشور حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در نظام اداری
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نتایج طرح پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
قوانین و مقررات موردعمل صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۴۵ تاکنون
سند آمایش استان یزد
سند ملی آمایش سرزمین