اداری

دستورالعمل نحوه نگهداری میکروفیلم، امحاء اسناد و مدارک مالی شهرداری ها
شیوه نامه نحوه نگهداری، میکروفیلم، امحاء اسناد و مدارک مالی
ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام
آيين نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی
آیین نامه ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرایی
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت