نشست رئیس سازمان آرامستان ها با معاون فرماندار و مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص حضور دادپزشک در ساختمان تطهیر خلدبرین

نشست محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، محسن دهقان رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری یزد، فریبرز آیتی مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد، مهدی غضنفری سرپرست کمیسیون پزشکی قانونی استان یزد، شهری مسئول دادپزشکی استان یزد و پورالحسینی معاون اداری و مالی سازمان آرامستان در دفتر مدیریت برگزار شد.

این جلسه در خصوص حضور دادپزشک در ساختمان تطهیر خلدبرین یزد مبنی بر صدور گواهی فوت متوفیان جهت رفاه حال شهروندان برگزار شد و مقرر گردید جلسه تکمیلی این موضوع در فرمانداری تشکیل و مصوبات اجرایی شود.