رنگ آمیزی المان ها و حوض های محدوده سازمان

کارشناس خدمات سازمان از رنگ آمیزی المان ها و حوض های محدوده سازمان خبر داد

کارشناس خدمات سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد گفت : با توجه به نقش رنگ ها در شاد کردن محیط این سازمان و ایجاد فضای بصری برای تلطیف روحیه شهروندان و داغ دیدگان، نسبت به رنگ آمیزی المان ها و حوض های محدوده سازمان خبرداد .