حضور رئیس اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری در سازمان آرامستان جهت بررسی و ساماندهی امور متوفیان مهاجرین خارجی

صبح امروز جلسه ای با حضور سعید پرویزی رئیس اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و برخی از خانواده های مهاجرین خارجی در دفتر مدیریت سازمان آرامستان های شهرداری یزد جهت بررسی و ساماندهی امور متوفیان مهاجرین خارجی تشکیل شد.