ادامه عملیات ایجاد راه های دسترسی در فاز ۴ و ۵ خلدبرین یزد

ادامه عملیات ایجاد راه های دسترسی در فاز ۴ و ۵ خلدبرین یزد