اجرای عملیات نصب تیر چراغ برق در بلوک سبحان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، به منظور توسعه و انتقال برق و روشنایی در بلوک سبحان خلدبرین تعداد 10 عدد تیر برق با اعتبار 500.000.000 ریال نصب شد.