شهرسازی

آیین نامه پیش آمدگی های ساختمانی درگذرها
تدوین شاخصهای نظارتی شهرسازی
دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه و پایان ساختمان
دستورالعمل نحوه تشکیل و مدیریت کمیته های ساماندهی منظر شهری