چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200583 26/02/91 چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 27/02/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 911200247- 28/01/91 درخصوص تقاضاي آقاي علي اصغر جواهرچيان مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
2-  نامه شماره 911200352- 09/02/91 درخصوص تقاضاي وراث مرحوم سيف ا... اسدي مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
3- نامه شماره 225-25/2/91 درخصوص تهيه هديه براي همسران پرسنل به مناسبت ميلاد با سعادت بانوي دوعالم حضرت فاطمه الزهرا(س)و روز زن همچون سنوات گذشته مطرح ومقرر گرديد تا نسبت به تهيه هديه براي همسران پرسنل تا سقف سي و پنج هزار تومان هديه تهيه گردد.براي پرسنل زن سازمان هماهنگ با شهرداري اقدام گردد..
 
جلسه رأس ساعت 18:00 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
     عليبمان جوكار                     سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 محمدعلي آزادي                   اسماعيل شبانكاره
رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                          عضو هيأت مديره                   مديرعامل سازمان