چهاردهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان ‏يزد در سال 91

چهاردهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان ‏يزد در سال 91


چهاردهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان ‏يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911202020 25/07/91 چهاردهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 26/07/91 رأس ساعت 16:00 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد ، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1-    نامه شماره 960-961- 25/07/91،سازمان درخصوص تأمین اعتبار برخی از ردیفهای بودجه که با کمبود مواجه شده است،مخصوصاً ردیفهای ماده یک و دو بودجه و برخی دیگر از ردیفها،مطرح و مقرر گردید جهت تأمین اعتبار ردیفهای زیر از مازاد درآمد جاری یا سنواتی و جابجایی ردیفهای دیگر بودجه و یا از مازاد درآمد بر هزینه جاری اقدام لازم به شرح ذیل صورت پذیرد:
-   ردیف پروژه ساخت و تجهیز سردخانه به مبلغ 350.000.000 ریال
-   ردیف پروژه ساخت قبور به مبلغ 1.000.000.000 ریال
-   کمک هزینه ورزشی کارکنان به مبلغ 50.000.000 ریال
-   هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری به مبلغ 150.000.000 ریال
-   حق الزحمه،حق الجلسه،مشاوره به مبلغ 100.000.000 ریال
-   حق الامتیاز به مبلغ 10.000.000 ریال
-   لوازم تنظیف به مبلغ 70.000.000 ریال
-   ردیف های ماده یک و دو به مبلغ 640.000.000 ریال
2-    نامه شماره 961- 26/07/91 سازمان درخصوص تعویض صندلیهای سالن انتظار مردانه وزنانه با توجه به مستهلک شدن آنها مطرح و مقرر گردید نسبت به تعویض آن اقدام و جهت تأمین اعتبار آن از مازاد جاری یا سنواتی اقدام گردد.
3-    نامه شماره34/9112004555-22/07/91سازمان عمران که به شماره911201996-22/07/91 ثبت دبیرخانه سازمان گردیده در خصوص نرخ آسفالت مطرح وبا توجه به اینکه سازمان عمران نرخ آسفالت را طبق مصوبه شورا اجرا می نماید مقرر گردید تا جهت خرید آسفالت با ترک تشریفات از سازمان عمران استفاده گردد.
4-    نامه شماره 911201611- 11/06/91 درخصوص درخواست وراث مرحوم حاجی محمدرضا روحانیون مبنی بر صدور گواهی آرامگاه خانوادگی مطرح که مقرر گردید تا براساس بند یک صورتجلسه مورخ 18/11/81 هیأت مدیره نسبت به صدور گواهی به نام محمدرضا روحانیون اقدام گردد.
 
5-    نامه شماره 911201965- 17/07/91 درخصوص گزارش شش ماهه درآمد و هزینه سال 1391 ارائه و مطرح گردید که پس از توضیحات معاون اداری ومالی سازمان وبحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
جلسه رأس ساعت 18 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
         محمدرضا مطهریان                                            عليبمان جوكار                                     سعيد عبداللهي
عضو شورای شهر وناظر سازمان                      رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره
 
 
 
سید محمد علی المدرسی ی س                          محمدعلي آزادي                                    اسماعيل شبانكاره
        عضو هيأت مديره                                 عضو هيأت مديره                             مديرعامل سازمان