پنجمين صورتجلسه -31/3/90

پنجمين صورتجلسه -31/3/90


پنجمين صورتجلسه -31/3/90
 
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 623 31/3/90 پنجمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخ 31/3/90 با حضور امضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر گرديد و سپس درخصوص مسائل جاري سازمان و همچنين در مورد تذكرات نماينده محترم ولي فقيه در خصوص آب آشاميدني در روزهاي پنجشنبه مواردي مطرح گرديد كه بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد.
- مقرر گرديد تا سازمان گزارشي را از آبسردكن و سقاخانه هاي سازمان تهيه و طي نامه ايي به نماينده محترم ولي فقيه ارسال نمايد.
همچنين مقرر گرديد تا ازطريق حاج آقاي مطهريان عضو محترم شوراي اسلامي شهر نيز هماهنگي با دفتر نماينده محترم ولي فقيه جهت ملاقات اعضاي هيأت مديره با حاج آقاي صدوقي بعمل آيد و گزارشي از عملكرد سازمان نيز به مشاراليه ارائه گردد.
همچنين درخصوص سخنان نماينده محترم ولي فقيه مقرر گرديد تا مديرعامل طي نامه ايي از ميزان آبسردكن و سقاخانه ها به رئيس شوراي اسلامي شهر گزارش نمايد.
 
جلسه رأس ساعت 19 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
                                               
                    مطهريان                                                سيدحسن حيدري                                      سعيد عبداللهي
عضو شوراي شهر وناظر درسازمان               رئيس هيأت مديره                                    عضو هيأت مديره
 
 
 
          سيدمحمدعلي المدرسي                               محمدعلي آزادي                                    اسماعيل شبانكاره                                                                                             
          عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان