پایش سلامت پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

پایش سلامت پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد


پایش سلامت پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

در راستای اجرای طرح پایش سلامت کارکنان شهرداری یزد ،عوامل اجرایی طرح ،با حضور در سازمان مدیریت آرامستانها، پرسنل سازمان را مورد پایش قرا داده و انواع معاینات پزشکی از قبیل آزمایشات مربوطه ،تست شنوایی وبینایی و همچنین سلامت جسمانی پرسنل را مورد ارزیابی قرار دادند