يازدهمين صورتجلسه-5/7/90

يازدهمين صورتجلسه-5/7/90


يازدهمين صورتجلسه-5/7/90
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 1244 4/7/90 يازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخ 5/7/90 رأس ساعت 16:30 با حضور امضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و سپس درخصوص موارد مطرح شده بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شركت تعاوني باقيات الصالحات كوير يزد كه در جلسه گذشته مطرح شده بود مجدداً موضوع آن مورد بررسي قرار گرفت كه پس از بحث و تبادل نظر و بررسي آن مقرر گرديد تا سالن نمازخانه  قديمي سازمان و اتاق همجوار آن كه نياز به بازساري و مرمت دارد از نظر اجاره بهاء كارشناسي و سپس جهت اتخاذ تصميم مجدداً در هيأت مديره مطرح گردد.
2- نامه شماره 1124- 14/6/90 درخصوص تقاضاي آقاي محمد خدايي مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه مقرر گرديد براساس مصوبه 18/11/81 هيأت مديره نسبت به صدور گواهي بنام مشاراليه اقدام گردد.
 
جلسه رأس ساعت 17:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
                                               
                                       مطهريان                                                                               علي بمان جوكار
           عضو شوراي شهر وناظر درسازمان                                      رئيس هيأت مديره
 
 
 
          سيدمحمدعلي المدرسي                                 سعيد عبداللهي                                      اسماعيل شبانكاره                                                                                             
          عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان