يازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

يازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


يازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911201552 06/06/91 يازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 08/06/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد ، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 911201057- 10/04/91 درخصوص تقاضای آقای سعدي پاكزاد مبنی بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي بنام نامبرده اقدام گردد.
 
2-  نامه شماره 911201488- 25/05/91 درخصوص تقاضای آقای عبدالحسين بصيريان مبنی بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
 
جلسه رأس ساعت 18 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
            محمدرضا مطهریان                                        عليبمان جوكار                                 سعيد عبداللهي                    
عضو شورای شهر وناظر سازمان                رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                    
 
 
 
           محمدعلي آزادي                                  اسماعيل شبانكاره                                     
        عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان